Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Privacy / AVG

 

Privacy Policy Scouting Keent Moesel

 

Scouting Keent Moesel (SKM) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SKM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SKM zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via een email aan bestuur@scoutingkeentmoesel.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door SKM verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Inschrijving Scouts OnLine (SOL) – dit is de administratieve applicatie van Scouting Nederland.
• Om te kunnen deelnemen aan activiteiten/nevenactiviteiten.
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam · Voorletters – Achternaam – Adres – Postcode – Woonplaats – Land – Telefoonnummer(s) – Emailadres – Nationaliteit – Geslacht – IBAN (rekeningnummer voor de automatische incasso van de contributie). Daar waar van toepassing een VOG-verklaring.

Daarnaast kunnen wij speltakfoto’s of foto’s van andere activiteiten gebruiken op onze website, social media, onze informatiebrieven of andere manieren om scouting te promoten.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Dit is soms het geval bij het aanmelden van de kinderen bij een kampterrein / blokhut.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
SKM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In het landelijk administratiesysteem SOL blijven gegevens bestaan. SOL is een door Scouting Nederland beveiligde site.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens SKM van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid van Scouting Nederland (SOL).
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Gegevensverstrekking
De ouders van minderjarige leden en leden vanaf 18 jaar zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste persoonsgegevens zoals NAW-gegevens, telefoonnummers en mailadressen. Dit dient te gebeuren via het systeem van Scouting Nederland genaamd SOL (Scouts OnLine).

Aanpassingen van deze policy
Eventuele wijzigingen van onze privacy policy zullen worden aangekondigd op onze website en in de informatiebrieven.

Document datum: 18 januari 2019